måndag 2 augusti 2010

Sjökort för fortsatt seglats.

I dagens SvD kan vi läsa TT:s notis om Piratpartiets valfrågor, vilka blev offentliga vid midnatt. Dessutom har DN en artikel med kommentarer av partiledaren Rick Falkvinge kring de tre fokusområdena integritet – kultur – kunskap finns där en särskild artikel om att PP vill göra barnporrlagen till en het valfråga. Det är rätt intressant att DN väljer att låta politiker, ansvariga för dagens lagstiftning, slippa undan besvärande frågor. Istället blir det, precis som när det gällde FRA-lagstiftningen, tjänstmän som sätts att försvara en lag som verkligen kan ifrågasättas. Nu som då ska vi som opponerar oss mötas av tjänstemän som klappar oss på huvudet och talar om att vi är helt fel ute. I Christian Engströms inlägg finns bland annat länkar till sjökorten. Opassande visar att det inte är utan rädsla för att bli påklistrad andra åsikter än dem som man verkligen står för, som gör att flera av oss i Piratpartiet, ändå bestämt oss för att någon måste våga om inte rättssamhället helt ska gå i putten. Civilkurage kallas det.


Socialdemokraternas Kristian Krassman med bloggen In Your Face har kollat in våra sjökort och dömer ut dem, som om de vore gjorda av Sjöfartsverket utan markering av grynnor eller grund. Jag är dock rätt säker på att den gode Kristian ägnar sig åt önsketänkande när han redan räknar ut oss med hänvisning till att väljarna kommer att välja GPS framför sjökort. Jag undrar förstås om GPS vore användbart utan kartor och sjökort som utgångspunkt. Att socialdemokraterna alltid satt kollektivets väl och ve framför individens och att detta straffar sig sedan en tid tillbaka tycks inte deras GPS vara utrustad att varna för. I Piratpartiet vet vi att kollektivet inte är starkare än den svagaste länken och att vi just därför måste stå upp för demokratiska fri- och rättigheter samt rättssäkerheten.


För att få igång en lokal diskussion kring barnporrhysterin, som redan satt rättssäkerheten ur spel, hade jag antagit Anders Widéns uppmaning att uppmärksamma vilka bilder och avbildningar som finns i det offentliga rummet och som kan misstänkas vara olagliga att titta på. När jag tagit del av vad som drabbat den s k Mangamannen i Uppsala tycker jag att det är märkligt att inte Kristian Krassman och andra rättskaffens personer inte gjort sin röst hörd i den saken. Undrar just hur reaktionen blivit om Krassman varit den som blivit utsatt för den husrannsakan med beslagtagen datautrustning som föregick domen om dagsböter för innehav av ett antal seriebilder och förverkad utrustning?


Till att börja med hade jag tänkt ta bilder på den statyn Tummelisa i Roslagsparken. Idag fick jag dock se i Norrtelje Tidning att statyn är borta. Undangömd d v s censurerad av moralens väktare eller bortrövad av en pedofil, det är frågan. Om vandaler varit framme skulle statyn ha varit krossad. Enligt entreprenören som sköter om kommunens parker försvann den någon gång mellan den 28 och 30 juli. Genom att synliggöra att tolkningen av en bild ligger i betraktarens öga vill Piratpartiet uppmärksamma väljarna på att vi dels har en skärpt lagstiftning från den 1 juli 2010, som bland annat förbjuder människor att titta på vissa bilder och att den nya Grundlagen, som ska antas av riksdagen en andra omgång efter valet, kan innehålla ändringar som stödjer denna lag. Här kan det vara lämpligt att klippa in vad som där sägs:

- - -

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),

2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden (6 §),

3. rörelsefriheten (8 §), och

4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen.

21 § Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.

22 § Ett förslag till lag enligt 20 § ska, om det inte avslås av riksdagen, på yrkande av lägst tio av dess ledamöter vila i minst tolv månader från det att det första utskottsyttrandet över förslaget anmäldes i riksdagens kammare. Riksdagen får dock anta förslaget direkt, om minst fem sjättedelar av de röstande enas om beslutet. Första stycket gäller inte förslag till lag om fortsatt giltighet i högst två år av lag. Det gäller inte heller förslag till lag som enbart rör

1. förbud att röja sådant som någon har fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt och vars hemlighållande är nödvändigt med hänsyn till något av de intressen som anges i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen,

2. husrannsakan eller liknande intrång, eller

3. frihetsstraff som påföljd för viss gärning.

Konstitutionsutskottet prövar för riksdagens del om första stycket är tillämpligt i fråga om ett visst lagförslag.

23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det. Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten.

24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

- - -

Som synes är vi helt beroende av att vi har politiker i riksdagen som står pall d v s vågar utsätta sig för beskyllningar om en lägre moral än andra, annars är det relativt enkelt för riksdagen att begränsa våra demokratiska fri- och rättigheter.


En politik värdig en demokrati, där informationen måste vara fri, kräver riksdagsledamöter med civilkurage, utan en särskild civilkuragelag. När Krassman och andra vill göra gällande att det är avgörande om man röstar på de röd-gröna istället för alliansen, är det svårt att se vad som i så fall gör den skillnaden så stor. När inte företag, kyrkor och organisationer vill eller kan göra en insats för den individ, som inte passar in i olika samhällsnormer, ser jag inte mycket att hurra för varken från det ena eller andra hållet. Jag kan tänka mig att kraven på avdragsrätt för välgörenhet har större chans att falla Verklighetens folk på läppen än skattehöjningar för att finansiera samhällsinsatser, som den arbetsoförmögne skulle kunna uppleva som en rättighet i ett välfärdssamhälle. Att det är en himmelsvid skillnad mellan en allmosa och en rättighet det vet den som har prövat på. Att vi nått dit hän har inte så mycket med vänster eller höger att göra, som att politikerna – vårt nya frälse – sedan länge levt långt ifrån den verklighet där människor måste vända på slantarna varenda dag för att få debet och kredit att gå ihop. Bördorna bärs med jämnmod om de delas lika. Det gäller i lika hög grad idag som det gjorde i min barndom.


Med tanke på att PP saknar de resurser som de etablerade partierna besitter både när det gäller pengar och anställda så tycker jag att det finns en hel del bra som vi kan ta fasta på i det som presenterats. Men vi gör klokt i att räkna med kritik både från pirater och våra motståndare. Genom att ta tillvara den kritiken på ett konstruktivt sätt kan vi bli ännu bättre.

Intressant.

4 kommentarer:

Olof Bjarnason sa...

Jag har svårt att smälta att grundlagsändringarna diskuterats så lite i den allmänna debatten i Sverige. Det enda som nämndes var 8 till 5 procent sänkningen av personvalsspärren, och uppenbarhetsrekvisitets borttagande. Viktiga ändringar är ju detta med militärens möjlighet att gå emot folket, och tydliga skärningar i yttrandefrihet etc.

Gun Svensson sa...

@OlofB Det är för att S och M gjorde upp - M slopade kravet på Författningsdomstol mot att S slopade sitt krav på att behålla uppenbarhetsrekvisitet. Det är så mycket som vår tid ska räcka till och utredningen har inte gjort det enkelt att se vilka förändringar som föreslagits, men vi kan utgå från att man skrivit in ett svängrum för alla dessa integritetskränkande lagar som vi redan begåvats med.

Egil Möller sa...

Jo altså, i verkligheten är det så att ger man sig ut med bara GPS, utan sjökort, då slutar det med att ens elsystem pajjar o sen får sjöräddningen rycka ut. Det är bara sommarseglare som är så korkade att de inte har papperssjökort _också_ (förutom att det som är i GPSen _är_ ett sjökort, men det hade ni nog redan räknat ut...) *är ju ute o seglar för Piratpartiet just nu*

Krassman sa...

@Gun
Hej Gun och tack för din fina omnämning om att vara en rättskaffens man.

Om brottsmisstanke finns som grund för husransakan ser jag ingen orsak till att erinra. Husransakan skall dock beslutas av domstol och inga privata aktörer.

Du hävdar dock i ditt inlägg att Socialdemokraterna alltid sätter kollektivet främst före individen och jag trodde att du med din långa politiska erfarenhet hade bättre koll på vad Socialdemokraterna och Socialdemokratin står för. Nedan är saxat från vårt partiprogram.

”Varje människa ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv och påverka
det egna samhället. Frihet handlar
både om frihet från yttre tvång och förtryck, hunger, okunnighet och fruktan för framtiden och om frihet till delaktighet och medbestämmande, till egen utveckling,trygg gemenskap och möjlighet att styra sitt liv och välja sin framtid.”

Jag vet inte om ni driver enskillda frågor för den enskillde individen eller bara vill skapa ett samhälle för en viss grupp, men jag hoppas verkligen inte det Gun.