måndag 3 november 2008

Länets socialdemokrater om IPRED1

Har idag fått svar från Sthlms läns socialdemokrater på mitt mejl till länets samtliga ledamöter i riksdagen med en vädjan om att "Motverka övergrepp från branscher mot enskilda individer". Detta med hänvisning till det lagförslag som är på G. Det skrevs om saken i bl a IDG.se den 9 oktober och AB, DN den 22 oktober.

Hej!
Tack för det mail som du skickat till flera socialdemokratiska riksdagsledamöter. Jag har fått i uppdrag att besvara det.

Vi anser att det bör finnas en balans mellan upphovsmännens intressen över sitt eget verk och samtidigt människors intresse av att få ta del av offentliggjorda verk. Det är också alla EU-länder överens om, och vi står fast vid Sveriges internationella överenskommelser.

Regeringen utarbetar nu ett lagförslag i syfte att, med hänvisning till direktiv 2004/48/EG, ge upphovsrättsinnehavaren möjlighet att via domstol, av Internetleverantören, begära ut information om vem som haft tillgång till en viss IP-adress vid en viss tidpunkt då det finns sannolika skäl för att någon gjort sig skyldig till ett upphovsrättsintrång. Propositionen "Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område" kommer att läggas november 2008 för behandling under våren. Lagförslaget är tänkt att träda i kraft första april 2009.

En första genomgång av Lagrådets remissvar visar dock att regeringen har slarvat med beskrivningen av hur den nya lagen kan komma att påverka den personliga integriteten. Vi förutsätter att regeringen tar denna kritik på allvar och att det i lagförslaget som läggs fram till riksdagen i november ges en bättre genomgång av konsekvenserna för den personliga integriteten. Det är viktigt att alla kort läggs upp på bordet innan riksdagen tar ställning. Vi hoppas att regeringen har lärt sig detta av FRA-debatten. I vår skuggbudget har vi bland annat föreslagit att en fristående integritetsombudsman ska inrättas. Denne ska ha till uppgift att på ett samlat sätt tillvarata integritetsskyddsintresset och vaka att dess gränser inte överträds.

Vi tycker att nya lagar måste ha legitimitet och vara väl avvägda. Balansen mellan en lagstiftning som faktiskt skyddar upphovsrätten men inte kränker enskilda människors integritet måste därför finnas även i den nya lagen.

Har du andra frågor om vår politik så är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänliga hälsningar
Socialdemokraterna (S)var Direkt
- - - - -
Se, dela och kommentera. Besök vår TV-kanal på nätet.
http://youtube.com/socialdemokraterna

Skrev på nytt med en följdfråga:

Tack för svar!
Om jag tolkat detta rätt, betyder det att socialdemokraterna, ser att det finns hot mot enskilda individers rättssäkerhet i det förslag, som lagrådet prövat. Lagförslaget, som drivits fram av bl a film- och musikindustrin, innebär en annan rättsordning där kunder till en operatör, kan bli utlämnad åt ett företags indrivningsverksamhet och måste bevisa sin oskuld istället för att garanteras en rättssäker hantering, där kunden ska ses som oskyldig intill dess att motsatsen bevisats. Och i så fall känner jag mig tillfreds, men ... och detta är ett viktigt men ... hur går detta ihop med den helsidesannons i DN, som jag fann en kopia av på Folkets Hus och Parkers hemsida under knappen Bloggar, vilken visar att en rörelsegren, som står socialdemokraterna nära, lobbar för den ordning, som jag och många med mig befarar ska bli lag även i Sverige.

Jag citerar:

För att få bukt med den illegala nedladdningen av film uppmanar vi nu riksdagens ledamöter att stödja två

förslag som nu diskuteras. Dels är det sanktionsdirektivet – ett aktuellt lagförslag som bygger på ett EU-direktiv som bland annat gör det möjligt för upphovsrättsinnehavare att via domstol identifiera den aktör som illegalt sprider bland annat filmer på internet. Dels möjligheten att ge internetoperatörerna ett ansvar att samverka kring brottsförebyggande åtgärder mot illegal nedladdning av bland annat film, exempelvis vidarebefordran av informationsbrev.

Om dessa förslag blir verklighet skulle det göra att upphovsrättsinnehavarna och biografägarna får liknande rättigheter och förutsättningar mot pirateriet som finns i våra grannländer.”

Min följdfråga blir således: - Kommer socialdemokraterna i riksdagen att klara av den pedagogiska uppgiften att förklara för dessa lobbyisters ”gräsrötter” att ni står upp för en mera rättssäker ordning än den som finns i ex.vis Danmark eller Storbritannien?

Andra som bloggar om lagen är Daniel Åberg, Opassande, ProjektPåRiktigt, Copyriot, Beta Alfa, Rick Falkvinge och Christian Engström. Till sist Badlands Hyena och ett inlägg på ledarsidan i UNT, som speglar vad jag känner, när jag inte klarar av att hävda demokratiska fri- och rättigheter för oss, som lever en del av vårt liv på nätet, i samtal med en och annan i min bekantskapskrets. Intressant.
Uppdatering: Utifrån vad jag skrivit ovan undrar jag om följande nyhet i AB är planterad?

6 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

tja du gun, jag har också fått ett svar. Denna ggn om FRA, och mycket kortare än det du fått om IPRED1.
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/11/ven-erik-ullenhag-har-svarat.html

Gun Svensson sa...

Lars-Erick: Du har gjort mer än de flesta för att hålla denna fråga levande. Du får se det som att du arbetar för att Camillas motion om integrietetbalk ska växa fram.

Anonym sa...

Håller med Farmorgun. Nyheten i AB, ser onekligen ut att vara "planterad".
Mycket tillrättalgd text och faktaruta.

Lars-Erick Forsgren sa...

Det är mkt som planteras nu. T o m drottningen verkar inblandad.
Så nu används en berättigad indignation över barnporr emot internets frihet.

Gun Svensson sa...

Lars-Erick: Ja, jag hade igår en mycket animerad diskussion med en nära vän, som inte ville förstå min principella hållning - det är en rent jesuitisk inställning som råder; ändamålet helgar medlen ;-( Därför blev jag glad när jag fann UNT:s ledare om mental härdsmälta, där jag kunde finna någon form av tröst.

Anonym sa...

"Låt den rätte komma in" finns på TPB - som ljudbok. Ingen film dock. Ska kolla på lite dc++ hubbar när jag kommer hem.