måndag 30 augusti 2010

Myglas det i maktens korridorer?

Inleder med ett blogginlägg av Emma Opassande, som det osar om. Det ger mig anledning att ta en titt på vad som hänt när det gäller Polismetodutredningen. I januari 2009 kommenterade bland andra DN:s ledarsida det vid denna tid presenterade delbetänkandet av denna utrening. Den startade i december 2007 med ett särskilt uppdrag till särskilde utredaren chefsrådman Stefan Reimer (pdf-fil) som slutligt skulle redovisas senast den 31 maj 2009. Saken gällde att göra övervägangen om vissa straffprocessuella och polisrättsliga frågor angången de brottsbekämpande myndigheternas dolda spanings- och utredningsverksamhet. I det senare inryms hemlig teleavlyssning d v s signalspaning. Den 5 mars 2009 kunde vi höra att FRA:s Ingvar Åkesson protestera mot att SÄPO skulle bedriva en egen spaningsverksamhet. I juli 2009 överlämnade den särskilde utredaren Anders Eriksson betänkandet Signalspaning för polisiära behov (SOU 2009:66) (pdf). Efter överlämnandet framkom att justitieminister Beatrice Ask inte var nöjd med resultatet, vilket bland andra SvD skrev om.


Advokatsamfundets Anne Ramberg skrev i tidningen Advokaten om sitt sommarlov 2009 och berör där spelet kring den hemliga avlyssningen och ger oss sin syn så saken.

Dessförinnan hade regeringen i ett tilläggsdirektiv beslutat att flytta fram tidpunkten för en redovisning av Polismetodutredningens slutbetänkandet till den 31 maj 2010.


Den minnesgode kommer ihåg vad som sedan hände Anders Eriksson och den 3 mars 2010 skrev bland andra Mark Klamberg om att regeringen tillsatt en ny enmansutredning. Sveriges Radios Ekot har berört saken vid några tillfällen. Den 5 maj 2010 skrev R&D att den tidsbegränsade lagen om buggning förlängts t o m 2012. Emma Opassande m fl gjorde under juli-augusti 2010 ett svärmarbete; redovisat i Översikt av övervakningslagar.


Av delbetänkandet i januari 2009 framgår att det finns skillnader i dagens lagstifning mellan Rättegångsbalken (RB) och Lagen om Elektronisk kommunikation (LEK).


Förutsättningarna för hemlig teleövervakning enligt 27 kap. 19−21 §§ RB är följande.

1. Det ska finnas en skäligen misstänkt person.

2. Misstanken ska röra

a) brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader (även anstiftan och medhjälp),

b) dataintrång, barnpornografibrott som inte är ringa, narkoti-kabrott eller narkotikasmuggling, eller

c) försök, förberedelse eller stämpling till brott under a) och b).

3. Åtgärden ska vara av synnerlig vikt för utredningen.

4. Åtgärden ska avse uppgifter om telemeddelanden som befordras eller har befordrats till eller från teleadresser med viss anknyt-ning till den misstänkte.

5. Åtgärden ska beslutas av domstol.


Förutsättningarna för att de brottsbekämpande myndigheterna ska få tillgång till uppgifter enligt 6 kap. 22 § första stycket 3 LEK är följande (i jämförelse med rättegångsbalken).

1. Det ska vara fråga om misstanke om brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än två års fängelse (även anstiftan och medhjälp omfattas men inte försöks-, förberedelse- och stämplingsbrott).

2. Det behöver inte finnas en skäligen misstänkt person.

3. Åtgärden behöver inte vara av synnerlig vikt för utredningen.

4. Åtgärden är inte begränsad till vissa teleadresser.

5. Åtgärden beslutas av den brottsbekämpande myndigheten.

För att de brottsbekämpande myndigheterna ska få uppgifter om abonnemang från leverantörerna, t.ex. namn, adress, hemliga tele-fonnummer och IP-nummer, fordras inte samma svårhetsgrad rörande den misstänkta brottsligheten. I sådana fall är det enligt 6 kap. 22 § första stycket 2 LEK tillräckligt att det för brottet är föreskrivet fängelse och att det i det enskilda fallet kan bli fråga om annan påföljd än böter.


LEK, som bygger på EG-reglering, gäller sedan den 25 juli 2003. Rätt intressant att där finns ett par propositioner, 2006/07:119 och 2008/09:159 som ser ut att ha gått upp i rök. Varför? Har dessa förslag tillgodosetts på annat sätt. Eller kan det tänkas att de kommer att finnas med på ett hörn i slutbetänkandet, som enligt tilläggsdirektiv den 19 mars 2010 fått tiden för slutredovisning framflyttad till den 31 december 2010.


Det verkar minst sagt rörigt och en väldigt körigt i maktens boningar. Här kan det passa med en återkoppling till den DN-ledare som jag refererade till inledningsvis ”Förutom allt detta måste man tala i termer av rationalitet. 45 minuters presentation av ett tvåhundra sidor långt delbetänkande och inte ett ord om effektivitet. Siffror över hur många gånger olika tvångsmedel använts, men inga siffror över antalet fällande domar eller identifierade gärningsmän, eller hur många oskyldiga som i onödan utsatts för granskning. De flesta kan säkert acceptera att vissa arbetsmetoder för rättsskipning har ett pris. Men då vill man gärna vet det. Sedan kan man diskutera om man är beredd att betala det”.


Själv undrar jag: - Vilka resonemang förs inom regeringskansliet och de berörda myndigheterna när det gäller synen på internet och vi som vistas här? Minns att riksdagsman Karl Sigfrid (M) skrev att utredaren vid sin föredragning nämnde brott mot upphovsrättslagen som skäl för den nya lagen. Ska framflyttandet tolkas som att regeringen inte ville utmana folkopinionen med en slutredovisning före valet den 19 september? I så fall pågår ett kvalificerat mygel i maktens korridorer.


Håller med Anna Troberg – Kickstarta evolutionen i riksdagen med en röst på Piratpartiet!


Intressant.


13 kommentarer:

Din vän sa...

Det har väl alltid myglats i maktens korridorer:)
Rosemari/Kulturbloggen.com

Lars-Erick Forsgren sa...

Visst har det alltid myglats. Mer el mindre. Men det måste alltid bevakas, det är det som är demokrati. Vilket inte dagens makthavare gillar...

Hoppas de får dig på halsen efter 19 sept!

Ja, jag har senaste tiden arbetat indirekt. Dvs försöker bereda marken, försöker få folk inse faran med nuvarande politik/styre. Och hoppas de kan dra slutsatser.

Anonym sa...

Jag tror varken dagens eller gårdagens makthavare har gillat att "vanligt folk" bevakar vad de egentligen håller på med.
Kanske dax att lätta på sekretesskyddet på en del som hemligstämplats av tidigare regeringar? Du vet, sånt som makthavarna inte vill att vanligt folk kan klara av att veta?

Jakob sa...

Ang: "I det senare inryms hemlig teleavlyssning d v s signalspaning."

Det där stämmer inte riktigt.
Polismetodutredningen ska inte behandla signalspaningsfrågor. Samtidigt har jag full förståelese för alla, som har svårt att hålla isär begreppen. Det är helt och hållet regeringens fel.

Utredningen handlar om polisens underrättelseverksamhet. Vilken slags information ska KUT (Kriminalpolisens Underrättelsetjänst) m.fl. få ut av operatörerna, och vilka villkor måste vara uppfyllda för att detta ska få ske? Tyvärr befarar jag det värsta. Som vanligt kommer det att hävdas, att polisen måste hålla jämna steg med den organiserade brottsligheten. Och det kommer att låta precis som med FRA: "Vi lagreglerar något som varit tämligen oreglerat. Detta är en seger för integriteten."

Frågan om polisen dessutom ska få lägga beställningar på FRA avgörs i en annan utredning. Runar Viksten, ordförande för FRA-domstolen, presenterar sin utredning om den polisiära signalspaningen i höst.

Viksten kommer med stor säkerhet föreslå att FRA ska få utföra avlyssning åt Säpo, kanske även den öppna polisen. Möjligen med tillägget att en separat FRA-enhet bör skapas för ändamålet. Vi kan vara alldeles säkra på att Viksten avskriver alla planer på en egen signalspaning för polisen. Han kommer nämligen från försvarssfären, och är handplockad för att jobba för en FRA-lösning.

Vidare lär han poängtera att FRA:s spaning inte riktar sig mot individer, utan att det handlar om strategiska underrättelser. Han kommer garanterat att gräva upp alla (till synes) harmlösa formuleringar i den gamla FRA-proppen från 2007: "FRA spanar mot företeelser, inte enskilda" etc. Och jag är rädd att både media och beslutsfattare kommer att köpa det rakt av. Vi har en återgång till FRA 1.0 eller möjligen 1.2 att vänta. FRA-shopen öppnar portarna igen. Allt annat vore en riktig kioskvältare.

Och visst är det fantastiskt att den person som sedan ska förhandspröva hela klabbet är förslagsställaren själv! Sverige är ett intressant land.

Anonym sa...

Valrörelsen är totalt likgiltig. Man struntar ju i den verkliga skändligheten: hetskampanjen mot de långtidssjuka. Våra samvetslösapolitiker. Det gåråt helvete med landet. Rädde sig den som kan.

-Peter Ingestad, Solna

Jakob sa...

" I det senare inryms hemlig teleavlyssning d v s signalspaning"

Det där stämmer inte riktigt. Polismetodutredningen ska inte behandla signalspaningsfrågor. Men det är inte lätt att hänga med i den här röran, som regeringen skapat.

Det som främst ska utredas är vilka data som polisens underrrättelseverksamhet (KUT) ska kunna få ut av operatörerna och under vilka förutsättningar. Mycket handlar om att framställa sociogram utifrån trafikdata. Här kan man befara det värsta. Som vanligt kommer mantrat "den organiserade brottsligheten" att lyftas fram. Och vi lär få höra samma argument som med FRA: "Vi lagfäster nu något som tidgare varit dåligt reglerat. Detta är en seger för integriteten".

Om polisen härutöver ska få lägga beställningar på FRA avgörs i en annan utredning. Det är alltså den som FRA-domstolens ordförande, Runar Viksten, presenterar i höst.

Vi kan vara säkra på att Viksten kommer att förorda att åtminstone Säpo ska kunna vara uppdragsgivare åt FRA. Och troligen även den öppna polisen i fråga om grov gränsöverskridande brottslighet. Han kommer att avfärda alla förslag om att polisen ska få signalspana på egen hand. Ingvar Åkesson vet att han kan vara lugn. Viksten kommer från försvarssfären och är handplockad för uppgiften.

På sin höjd kan det komma ett förslag om att en separat enhet på FRA bör skapas för den polisiära spaningen. Summa summarum: FRA-shopen öppnar igen. Vi är tillbaka till FRA 1.0 eller möjligen 1.2.

Utredningen kommer också gräva upp alla (till synes) harmlösa formuleringar om att signalspaningen inte handlar om avlyssning av enskilda. FRA spanar mot "företeelser", som syftar till att få fram strategiska underrättelser etc. Och risken är stor att både media och beslutsfattare kommer att köpa hela paketet.

Sen är det ju smått fantastiskt att den som ska förhandspröva avlyssningen är ingen mindre än förslagsställaren själv! Sverige är ett intressant land.

Jakob sa...

" I det senare inryms hemlig teleavlyssning d v s signalspaning"

Det där stämmer inte riktigt. Polismetodutredningen ska inte behandla signalspaningsfrågor. Men det är inte lätt att hänga med i den här röran.

Det som främst ska utredas är vilka data som polisens underrrättelseverksamhet (KUT) ska kunna få ut av operatörerna och under vilka förutsättningar. Mycket handlar om att framställa sociogram utifrån trafikdata. Här kan man befara det värsta. Som vanligt kommer mantrat "den organiserade brottsligheten" att lyftas fram. Och vi lär få höra samma argument som med FRA: "Vi lagfäster nu något som tidigare varit dåligt reglerat. Detta är en seger för integriteten".

Om polisen härutöver ska få lägga beställningar på FRA avgörs i en annan utredning. Det är alltså den som FRA-domstolens ordförande, Runar Viksten, presenterar i höst.

Vi kan vara säkra på att Viksten kommer att förorda att åtminstone Säpo ska få vara uppdragsgivare åt FRA. Och troligen även den öppna polisen i fråga om grov gränsöverskridande brottslighet. Han kommer att avfärda alla förslag om att polisen ska få signalspana på egen hand. Ingvar Åkesson vet att han kan vara lugn. Viksten kommer från försvarssfären och är handplockad för uppgiften.

Sen är det ju smått fantastiskt att den som ska förhandspröva avlyssningen är ingen mindre än förslagsställaren själv! Sverige är ett intressant land.

Gun Svensson sa...

@Din vän: Rosemari, min vän, jag har hopp om att tekniken ska hjälpa oss att genomlysa det hela. Inlägget är ett försök i den vägen.

@Lars-Erick: Tack för den lyckosparken! Jag vill gärna bli ett litet gruskorn i skorna på makthavarna i riksdagen. Det är verkligen skönt att veta att det finns liberaler som du - önskar bara att de, som fortfarande tror på FP var beredd att ge sin nuvarande ledning en minnesbeta. Men jag vet att det tar emot och att man hoppas in i det längsta.

@Anonym: En uppgift för grävande, men vem har tid med sådant?

@Peter: Håller med dig om att skärpta regler kan vara skoningslös i händerna på samvetslösa.

Gun Svensson sa...

@Jakob: Jag har fått flera mejl om dina inlägg, som av någon anledning inte "fastnat" här i kommentarsfältet.

Du kan ha rätt i att jag kan ha blandat ihop saker, men om inte ens jag (som är rätt bra på att reda ut hur saker och ting hänger ihop)inte får ihop det, då är det något fel.

Lagstiftning ska tas fram och redovisas på ett sätt som ska vara begriplig för alla och envar. När Rättegångsbalken talar om "Hemlig teleövervakning" och Lagen om Elektronisk kommunikation talar om "brottsbekämpande myndigheters tillgång till uppgifter" och redovisas i ett delbetänkande som gäller Polismetodutredningen (se Kommittédirektiv) och jämförs, då utgår jag från att det hela gäller signalspaning för polisiära behov.

Se Wikipedia: "Signalspaning kan även användas för att upptäcka och förhindra brott."

Jakob sa...

Ja, som sagt, detta är rörigt. Men det handlar alltså om två olika utredningar. Av dessa verkar det som om Runar Vikstens kommer först.

Gun Svensson sa...

@Jakob: Fann dina postningar i ett skräppostfilter, som jag inte uppmärksammat tidigare - ber om ursäkt för det. Har lagt ut två av dem - övriga såg ut att vara kopior.

Dennis Nilsson sa...

Här behövs det lite uppmuntran. Som detta citat från James Boyle

"And people who mean to be their own Governors must arm themselves with the power which knowledge gives."

och sedan denna artikel:

"Han ger medborgarna insyn i myndigheternas innersta"

http://www.idg.se/2.1085/1.336460/han-ger-medborgarna-insyn-i-myndigheternas-innersta

Med hans senaste sajt, Govdata, flyttar medborgarnas insyn i myndigheters inre liv upp till en ny nivå. Under våren har debatten gått het om att göra myndighetsdata mer tillgängliga för utvecklare. Efter diverse ministerutspel är lagändringar nu på gång som ska underlätta utvecklarnas access till myndigheternas rådatabanker.

Så mer än en myndighetschef kan ha satt morgonkaffet i vrångstrupen när de nu våras fick höra talas om Govdata – sajten där alla som vill kan kolla exakt hur myndigheterna spenderar skattebetalarnas pengar – ner till sista krona.

Gun Svensson sa...

Dennis Nilsson: Tack för det! Ville med detta inlägg visa att det inte är helt lätt att hålla ordning på alla dessa lagar för övervakning och kontroll.

Såg artikeln om GovData och tänkte som du på - månne hur snacket går när politiker och tjänstemän inser vad det betyder :) Helt klart en webbplats att kolla närmare på.