torsdag 16 april 2009

Varje land kan göra som dom vill, del 3.

Fick för en stund sedan svar från Olle Schmidt (FP) på min tidigare fråga om vad som händer med Telekompaketets tillägg 166 (ändrat till nr 72), som i den nya formuleringen lyder:


Direktiv 2002/21/EG

Artikel 13 b – punkt 1

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga nationella myndigheterna har befogenheter att utfärda bindande instruktioner till företag som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster för allmänheten för att tillämpa artikel 13 a. Dessa bindande instruktioner ska vara proportionerliga, ekonomiskt och tekniskt hållbara och genomföras inom en rimlig tid.

Den kursiverade orden behöriga och myndigheterna ersätter ordet tillsynsmyndigheterna och den sista meningen tillkom vid behandlingen i IMCO.

Svaret från Olle Schmidt lyder:

Vad som händer i ITRE har vi inte jättekoll på men Harbours rapport kan vi bättre. Det som nu händer är att Harbour sitter och förhandlar (s.k. trialoger) tillsammans med andra representanter från parlamentets politiska grupper, kommissionen och rådet för att man ska lyckas komma överens. Detta kommer med stor sannolikhet innebära en kompromiss där ändringsförslag 166 försvagas igen, likt förra gången. Likt förra gången talar mycket för att orginalversionen av 166 läggs igen inför plenum vilket gör att hela parlamentet kommer att få möjlighet att ta ställning till förslagen igen och förhoppnings stödja det, som förra gången.


Vad som händer med tillägg 138 får vi en aning om den 21 april, då ITRE-utskottet bereder detta och andra förslag, vilka rapportör Trautmann ansvarar för. Av Schmidts svar drar jag slutsatsen att vi måste hålla trycket uppe både fram till den 21 april men också fram till den 5 maj 2009 då parlamentet ska besluta om hela paketet. MinaModerataKarameller noterar att Christofer Fjellner (M) är på hugget.


Rätt intressant är det att det är kultursidor i DN och SvD 1, SvD 2, SvD debatt/Brännpunkt och i SR P1 Mitt i musiken, som en bredare publik nu får höra talas om Telekompaketet. Men, här är det ur det nog så allvarliga, men begränsade perspektivet, att Frankrike vill att där ska finnas pålagor, som ålägger telebolag och operatörer att ta ansvar för innehållet i det, som sänds med hjälp av nätet samt beivra eventuella intrång i upphovsrätten. Minst lika viktigt och intressant är det, som pågår i kulisserna och som en engelsk politiker driver med stöd av lobbyister bland it-företag. Kort beskrivet innebär detta att slutanvändare d v s kunderna inte fritt ska kunna välja den programvara och de applikationer, som passar den enskilde kunden bäst. Valfriheten ska ligga i att välja internetleverantörers olika paket, inte så som idag där var och en bestämmer val av programvara och då kan välja t ex program med Öppen källkod och t ex internettelefoni typ Skype. Undrar om det kan vara detta som ligger bakom nyheten i SvD Näringsliv om att Ebay knoppar av Skype.


Med tanke på att paketet rör IMCO (utskottet för inre marknad och industri) och ITRE (utskottet för industrifrågor, forskning och energi) är det anmärkningsvärt att telebolagen och operatörerna lämnats ifred och sluppit frågor innehållet i paketet bl a filtrering/censur och beivrande av eventuella intrång i upphovsrätten. Den som vågar sticka ut hakan är Bahnhofs vd Jon Karlung, vilket SvD, Expressen/Dina pengar och E24 skriver om. Jag tycker att Telia Sonera, Tele2 och Telenor m fl borde få frågor om hur de ser på kundernas fria val och integritet. Karl Sigfrid (M) funderar om man verkligen kan tala om att Karlung utnyttjar ett kryphål i IPRED.


Erik Josefsson skriver i ett mycket läsvärt inlägg att kritiken var enhällig mot en förlängning av upphovsrätten vid seminariet Sound Copyright: Which way for the EU? Ting och tankar ställer en rad intressanta frågor m a a DN:s artiklar. Andra som skriver om fildelning är: Copyriot; Stenudd; och Mårten Schultz. Svensk Myndighetskontroll meddelar att han har fått nog av politikerna i EU och Knapsu har snappat upp att Piratpartiet kräver Infrastrukturminister Åsa Torstenssons avgång; det gäller att slå sig igenom mediebruset. Avslutar med Det progressiva USA, som skriver om presidentens öppenhet; det känns som ett varsel om ett bättre samhällsklimat, eftersom vi så ofta följer i USA:s kölvatten.

Infogar länk till tidigare inlägg del 1 och 2.


5 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Haha, så Olle har häcken full med att läsa mail från både dig och mig idag. Men bra att han svarade dig om det bedrövliga "paketet". Min påminnelse om förlängd upphovsrätt räcker att han minns...

Och jo, Daniel R i Eslövs-fp är en skärpt gosse. Men han överskattar fps mandatchanser, är väl ett önsketänkande i det kanske.

Gun Svensson sa...

Lars-Erick: Ja, Olle får göra rätt för sig ;-), även om han bara är ersättare i utskottet.

De som är närmast berörda är följande:
Infrastrukturminister Åsa Torstensson, Henrik Hansson, politiskt sakkunnig hos henne och Jörgen Samuelsson Conseiller (télécommunications, poste, industrie, compétitivité) i Bryssel. I IMCO finns bl a ledamöterna Charlotte Cederschiöld (m), Hélène Goudin (junilistan), Anna Hedh (s), Eva-Britt Svensson (v) och suppleant Olle Schmidt (fp). I ITRE finns bl a ledamoten Lena Ek (c ) och suppleanterna Göran Färm (s) och Gunnar Hökmark (m). Hökmark är dessutom vice ordförande i parlamentets största partigrupp EPP-ED och har således också något av en nyckelroll när det gäller samarbetet mellan länderna.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Bra jobbat Gun! Ligg på dem. Olle Schmidt växte betänkligt i mina ögon ikväll. Det verkar vara en vettig typ, men jag har inte hört mycket av honom tidigare.

Annat spännande:
Centerpartiets Europaparlamentariker tillika Jur Kand, Lena Ek, underkänner dessutom Åsa Torstenssons resonemang om 138:an!

Lena Ek säger att Åsa Torstensson har fel!Det sa hon på Neos EU-debatt ikväll.

Tor sa...

"Jag tycker att Telia Sonera, Tele2 och Telenor m fl borde få frågor om hur de ser på kundernas fria val och integritet"Det tycker jag också. GP har gjort en liten undersökning men resultaten är litet svårtolkade. Vore intressant att höra hur Bahnhofs konkurrenter resonerar om förbudet i lagen om elektronisk kommunikation att lagra trafikdata längre än nödvändigt (dvs. att lagra dem alls i fallet IP-loggar som aldrig behövs för fakturering).

För övrigt skriver IP-tegrity om IMCOs behandling av telekom.

Erik Josefsson - kandidat till Europaparlamentet (v) sa...

Hej farmorgun, det är lite bökigt med att ha siffror som ändras och fyra direktiv att hålla reda på.

Tillägg 166 las till 2002/22/EG.

Tillägg 138 las till 2002/21/EG.

Bägge antogs i förstabehandlingen 24 september förra året.

166:an lyder som följer:

19b. Följande artikel 32a ska införas:

"Artikel 32a

Tillgång till innehåll, tjänster och tillämpningar

Medlemsstaterna ska se till att eventuella begränsningar av användarnas rätt till tillgång till innehåll, tjänster och tillämpningar, om så krävs, genomförs med hjälp av lämpliga åtgärder i enlighet med principerna om rimliga proportioner, effektivitet och avskräckande verkan. Dessa åtgärder får inte hindra utvecklingen av informationssamhället, i enlighet med direktiv 2000/31/EG, och får inte gå på tvärs mot medborgarnas grundläggande rättigheter, inklusive rätten till ett privatliv och rätten till ett korrekt rättsförfarande."
138:an går så här:

ea) Följande punkt ska läggas till som punkt 4 g

"tillämpa principen att inga begränsningar i slutanvändarnas grundläggande rättigheter och friheter framför allt enligt artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna om yttrandefrihet och informationsfrihet får ske utan föregående beslut från rättsvårdande myndigheters sida utom i de fall den allmänna säkerheten hotas då beslut kan fattas i efterhand"